6771.Szeged,Makai út 172 Tel: 36 70 6247788

Bérleti szerződés autó


HATÁROZOTT IDŐRE SZÓLÓ, GÉPJÁRMŰ BÉRLETI SZERZŐDÉS

A jelen bérleti szerződés alulírott napon és helyen jött létre az alábbi felek között, az alábbi feltételek mellett:

BÉRBEADÓ:


NÉV:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Telefonszám:


BÉRLŐ:

NÉV / CÉGNEVE:

Lakcím / Székhely

Szem. ig. szám / Cégjegyzékszám

Adószám

Képviselő / Telefonszám1. A Szerződés tárgya

1.1. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező alábbi gépjárművet:
1.2.

Gyártmány, Típus:

Évjárat:

Forgalmi rendszám:

Motorszám:

Alvázszám:

Forgalmi engedély száma:

Forgalmi engedély érvényessége:

Üzemanyag:

A kilométer óra állása átvételkor:

1.3. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Gépjármű a jelen Szerződés teljes időtartama alatt szerződésszerű használatra
alkalmas, és megfelel a jelen Szerződés és a vonatkozd jogszabályok előírásainak, valamint azért, hogy harmadik
személynek nincs a Gépjárműre vonatkozóan olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozza vagy
akadályozza. Bérbeadó kijelenti, hogy a Gépjármű érvényes forgalmi engedéllyel, kötelező, illetve CASCO
biztosítással rendelkezik.

2. Bérleti díjak, biztosíték


2.1. A gépjármű bérleti díja a jelen Szerződés időtartamára ......... - Ft, azaz ......... forint

(bruttó), amelyet a Bérlő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, számla ellenében megfizet a Bérbeadó
kezeihez.
A napi bérleti díj kilométerre vonatkozik. A km feletti használat után Ft/km pótdíj fizetendő.

2.2. A jelen Szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására Bérlő a Szerződés aláírásával egyidejűleg biztosítékként
megfizet Bérbeadónak összegű biztosítékot. A Bérbeadó jogosult a Biztosítékból a Szerződéssel
kapcsolatos igényeit közvetlenül kielégíteni. A Biztosíték jelen szerződés megszűnése esetén visszajár. Biztosíték
után nem illeti meg kamat a Bérlőt.


Bérlő szignó:
Oldal:1/23. Gépjármű használata
3.1. A Felek a Gépjármű átadásáról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyen rögzítik a Gépjárművön található sérüléseket,
Gépjármű kilométerórájának az állását, tartozékait és minden egyéb, a Felek által jelentősnek tartott tényt és
körülményt.
3.2. A Bérlő a birtokátruházás napjától kezdve jogosult a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. A Bérlő a
Gépjárművet gondosan, a Gépjármű a üzemeltetésére vonatkozó gyártói előírások használati kézikönyv
betartásával üzemeltetheti. A gépjármű nyomkövetővel van ellátva.

3.3. A Gépjármű Bérlő általi használatával kapcsolatos parkolási, behajtási, üzemanyag-, autópálya-, útdíj- és egyéb
költségek megfizetése a Bérlőt terheli. A Bérlő felel a parkolásra, behajtásra vonatkozó és a közlekedési szabályok
betartásáért. A Bérlő köteles a fenti szabályok megszegésével kapcsolatos bírságokat, büntetéseket haladéktalanul 1
megfizetni, és ezt igazolni a Bérbeadó részére.

3.4. A Bérlő köteles a Gépjármű balesetéről, sérüléséről, meghibásodásának bekövetkeztéről, illetve gyanújáról
(együttesen „Káresemény") haladéktalanul tájékoztatni a Bérbeadót. A Bérlő köteles tűrni, hogy a Bérbeadó
gondoskodjon a Gépjármű javításáról, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a Gépjárművön semmilyen
beavatkozást nem végez. Bérbeadó amennyiben a Káresemény bekövetkeztétől - ha a Gépjármű rövid időn belül
nem javítható - 12 órán belül köteles csere gépjárművet biztosítani a Bérlő részére. A Káresemény miatti javítás
időtartamára a Bérbeadó bérleti díjat nem követelhet, kivéve, ha a Káresemény a Bérlőnek felróható okból
következett be. A Bérlőnek felróható Káreseménnyel a Bérbeadónak okozott kárért és költségekért a Bérlő felel,
kivéve a Gépjárműre vonatkozó biztosítás alapján vagy egyébként megtérült összegeket.

3.5. A Bérlő a Gépjárművet albérletbe nem adhatja, használatát harmadik személynek át nem engedheti. A Bérlő a
Gépjárművel csak Magyarországon személyi okmányokkal igazoltan, legálisan tartózkodó személyeket
szállíthat.
3.6. A Bérlő biztosítja a gépjárműben a dohányzás mellőzését. Amennyiben a gépkocsiban dohányoznak, úgy a teljes
kárpittisztítás költségét (bruttó azaz ) a gépjármű leadásakor megtéríti.

4. A bérlet időtartalma, megszűnése
4.1. A bérleti jogviszony napjától .napjáig tartó határozott időtartamra
jön létre, és a határozott időtartam lejártát megelőzően indokolás nélküli rendes felmondással nem
megszűntethető. A Gépjármű határozott időtartam leteltét követő tovább használata nem alakítja át a Szerződést
határozatlan időtartamúvá. A Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy személyi okmányokról Bérbeadó
másolatot készítsen, és arról az adatokat rögzítse , és tárolja. A Bérlő hozzájárul személyes- ,és céges adatai tárolásához, és okmányai fénymásolásához. Az adatok nyílvántartása szükséges a további bérléshez, a Szakhatóság felé történő adatközléshez, és a Biztosítokkal történő kárrendezéshez.
4.2. A Szerződés megszűnése esetén a Bérlő köteles a Gépjárművet visszaadni, a rendeltetésszerű használattal együtt
járó elhasználódástól eltekintve, a Gépjármű a gépjármű birtokának a Bérlőre történő átruházásakor fennálló
kitakarított, megtankolt állapotban. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű takarításának elmaradása esetén
Bérbeadó további , azaz forintot számol fel.
4.3. Ha Bérlő a Gépjármű visszaadását elmulasztja, akkor köteles Bérleti Díjat fizetni, továbbá tudomásul veszi, hogy
Bérbeadó feljelentést tesz ellene az illetékes Rendőrkapitányságon.
4.4. A szerződő felek szerződés teljesítésével kapcsolatos jogi viták elbírálására kikötik a Szegedi Járásbíróság
kizárólagos illetékességét.
4.5. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt befolyástól mentesen egységes értelmezés után írták alá, s a szerződés őket megillető példányait
egyidejűleg átvették.

Kelt: Szeged,
Bérbeadó Bérlő

20 . • A km óra állása. km. Üzemanyag menny.: liter.
Hiányosságok, sérülések:

A bérlő aláírásával igazolja, hogy Ft, azaz forint biztosítékot
vissza kapta.

Bérlő BérbeadóOldal:2/2