Bérleti szerződés utánfutó!

Amely létre jött a Tempo Hungary 2015 KFT. Szeged, Makai út 172. Cégjegyz.sz: 06-09-022061mint bérbeadó, valamint név……………………………………………………

lakcím…………………………………………………………..………….szem.ig.sz.……………….

szgk.rendszáma:………………………telefonszám……………………………, mint bérlő között.

Bérbe adott utánfutó rendszáma :………………………………………………

Bérleti idő kezdete: ………………… Bérleti idő vége: ……………………….

1, az utánfutót a Bérbeadó kifogástalan műszaki állapotban adja át a Bérlőnek. A Bérlő köteles az utánfutót rendeltetésszerűen használni, a közlekedési előírásokat és a súlyokra vonatkozó előírásokat betartani. Az utánfutón szállítható maximális súly: 500 kg.

2, a bérlési idő alatt keletkezett károkat a Bérlő köteles a Bérbeadónak megtéríteni, a sérült utánfutó visszaszálításáról gondoskodni. Defekt esetén a Bérlő saját költségén köteles intézkedni a hiba elhárításáról.

3, amennyiben a Bérlő nem tudja visszaszolgáltatni az utánfutót, mert azt ellopták, megsemmisült, vagy teljesen használhatatlanná vált, akkor a bérleti szerződésben szereplő utánfutó teljes értékét köteles megtéríteni, ami 300.000 Ft ponyvás utánfutó esetén: 370.000 Ft.

4, a Bérlő nem adhatja át másnak az utánfutót használatra. Amennyiben a bérlési idő alatt más személy közlekedett az utánfutóval, az ez idő alatt keletkezett károkat is a Bérlő köteles megtéríteni a Bérbeadónak.

5, a Bérlő köteles az utánfutót ugyanolyan tiszta állapotban visszahozni, mint amilyen állapotban elvitte, ellenkező esetben a Bérbeadó 1.000,- Ft tisztítási költséget számol fel.

6, a Bérlő a kikölcsönzött utánfutó és forgalmi engedély átvételét aláírásával igazolja.

7, a Bérbeadó megtagadhatja az utánfutó bérbeadását, ha bérleti díj kifizetését, vagy az utánfutó rendeltetésszerű használatát, illetve állagának megóvását nem látja biztosítottnak.

8, a Bérlő tudomásul veszi, hogy az autópálya használatakor, amennyiben NEM személygépjármüvel vontat. úgy köteles az utánfutó forgalmi rendszámára e-matricát vásárolni.

9, külföldre az utánfutó, csak a Bérbeadó külön engedélyével vihető

10, a Bérlő magára nézve kötelezőnek fogadja el a következő bérleti díjakat: …....................................................., …................................................................................................................................................., amit a Bérleti Szerződés lejártakor fizet meg egy összegben. Amennyiben a Bérlő 3 napnál hosszabb időre kívánja bérelni az utánfutót, úgy a bérleti díjat köteles előre kifizetni.

11, a Bérlő fizetési késedelme esetén az utánfutó visszaszolgáltatásáig bérleti díjat, és késedelmi kötbért, a visszaszolgáltatást követően késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke megegyezik a 24 órára fizetendő bérleti díjjal a késedelembe eséstől számított 24 óráig, ezt követően a napi mértéke a Bérlőre vonatozó 24 órás bérleti díj kétszerese. Bérbeadó a kötbérről számlát nem köteles kiállítani, tekintettel arra, hogy a kötbér nem minősül ellenértéknek. A pénztartozás késedelmes megfizetése késedelmi kamat felszámítását vonja maga után, amelynek éves mértéke a tartozás 10 %-a.

12, a szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogi viták elbírálására kikötik a Szegedi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

13, A Bérlő hozzájárul személyes- ,és céges adatai tárolásához, és okmányai fénymásolásához. Az adatok nyílvántartása szükséges a további bérléshez, a Szakhatóság felé történő adatközléshez, és a Biztosítokkal történő kárrendezéshez.

Szeged 20...., ….hó…….nap