Bérleti szerződés autó!


HATÁROZOTT IDŐRE SZÓLÓ, GÉPJÁRMŰ BÉRLETI SZERZŐDÉS

A jelen bérleti szerződés alulírott napon és helyen jött létre az alábbi felek között, az alábbi feltételek mellett:

BÉRBEADÓ:


NÉV:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Telefonszám:


BÉRLŐ:

NÉV / CÉGNEVE:

Lakcím / Székhely

Szem. ig. szám / Cégjegyzékszám

Képviselő / Telefonszám1. A Szerződés tárgya

1.1. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező alábbi gépjárművet:
1.2.

Gyártmány, Típus:

Évjárat:

Forgalmi rendszám:

Motorszám:

Alvázszám:

Forgalmi engedély száma:

Forgalmi engedély érvényessége:

Üzemanyag:

A kilométer óra állása átvételkor:

1.3. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Gépjármű a jelen Szerződés teljes időtartama alatt szerződésszerű használatra
alkalmas, és megfelel a jelen Szerződés és a vonatkozd jogszabályok előírásainak, valamint azért, hogy harmadik
személynek nincs a Gépjárműre vonatkozóan olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozza vagy
akadályozza. Bérbeadó kijelenti, hogy a gépjármű érvényes Forgalmi Engedéllyel, és Kötelező Biztosítással rendelkezik.

2. Bérleti díjak, biztosíték


2.1. A gépjármű bérleti díja a jelen Szerződés időtartamára ......... - Ft, azaz ......... forint

(bruttó), amelyet a Bérlő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, számla ellenében megfizet a Bérbeadó
kezeihez.
A napi bérleti díj …………kilométerre vonatkozik. A ………….km feletti használat után ………….. Ft/km (bruttó) pótdíj fizetendő.

2.2. A jelen Szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására Bérlő a Szerződés aláírásával egyidejűleg biztosítékként megfizet Bérbeadónak …………………. összegű biztosítékot. A Bérbeadó jogosult a Biztosítékból a Szerződéssel kapcsolatos igényeit közvetlenül kielégíteni. A Biztosíték jelen szerződés megszűnése esetén visszajár. Biztosíték után nem illeti meg kamat a Bérlőt.


Bérlő szignó:
Oldal:1/23. Gépjármű használata
3.1. A Felek a Gépjármű átadásáról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyen rögzítik a Gépjárművön található sérüléseket,
Gépjármű kilométerórájának az állását, tartozékait és minden egyéb, a Felek által jelentősnek tartott tényt és
körülményt.
3.2. A Bérlő a birtokátruházás napjától kezdve jogosult a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. A Bérlő a
Gépjárművet gondosan, a Gépjármű a üzemeltetésére vonatkozó gyártói előírások használati kézikönyv
betartásával üzemeltetheti. A gépjármű nyomkövetővel van ellátva.

3.3. A bérleti idő alatt elkövetet szabályszegésekért (büntető, szabálysértési, közigazgatási) a Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy jelen autóbérléssel kapcsolatosan utólagos költségek keletkezhetnek, (pl: sérülés, kártérítés, tankolási-, takarítási költség, közlekedési szabálysértés miatti büntetés, közigazgatási bírság, parkolási pótdíj, autópályadíj vásárlásának elmulasztása miatti bírság), melyekért a Bérlő a felelősségét tudomásul veszi, és egyúttal vállalja, hogy ezen költségeket haladéktalanul megtéríti és igazolja ezt a Bérbeadó részére. Továbbiakban hozzájárul ahhoz, hogy hatósági (szabálysértési, közigazgatási, büntető) valamint parkolási, biztosítási kártérítési ügyben nevét és személyi adatait a Bérbeadó adatszolgáltatás céljából előzetes megkérdezése nélkül kiadhassa. A meg nem fizetett díjak tekintetében a Bérlő tudomásul veszi, hogy pótdíj, késedelmi kamat és egyéb költségek kizárólag Őt terhelik. Bérlő e körben is hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a parkoló társaság, útkezelő, és egyéb szerv részére a Bérlő személyes adatait kiszolgáltassa.

3.4. A Bérlő köteles a Gépjármű balesetéről, sérüléséről, meghibásodásának bekövetkeztéről, illetve gyanújáról (együttesen „Káresemény”) haladéktalanul tájékoztatni a Bérbeadót. A Bérlő köteles tűrni, hogy a Bérbeadó gondoskodjon a Gépjármű javításáról, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a Gépjárművön semmilyen beavatkozást nem végez. A Káresemény miatti javítás időtartamára a Bérbeadó bérleti díjat nem követelhet, kivéve, ha a Káresemény a Bérlőnek felróható okból követke-zett be. A Bérlőnek felróható Káreseménnyel a Bérbeadónak okozott kárért és az összes felmerülő költségekért a Bérlő felel. Továbbá a Bérlőt terheli ez esetben a helyreállítás időtartamára a napi bérleti díj megfizetése..

3.5. A Bérlő a Gépjárművet albérletbe nem adhatja, használatát harmadik személynek át nem engedheti. A Bérlő a
Gépjárművel csak Magyarországon személyi okmányokkal igazoltan, legálisan tartózkodó személyeket
szállíthat.
3.6. A Bérlő biztosítja a Gépjárműben a dohányzás mellőzését. Amennyiben a Gépkocsiban dohányoznak, úgy a teljes kárpittisztítás költségét bruttó 30.000 Ft, azaz – harmincezer forint -a gépjármű leadásakor megtéríti.

4. A bérlet időtartalma, megszűnése
4.1. A bérleti jogviszony …………………………….. napjától ..…………….…………..napjáig tartó határozott időtartamra jön létre, és a határozott időtartam lejártát megelőzően indokolás nélküli rendes felmondással nem megszűntethető. A Gépjármű határozott időtartam leteltét követő tovább használata nem alakítja át a Szerződést határozatlan időtartamúvá. Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy személyi okmányokról Bérbeadó másolatot készítsen, és arról az adato-kat rögzítse, és tárolja.
4.2. A Szerződés megszűnése esetén a Bérlő köteles a Gépjárművet visszaadni, a rendeltetésszerű használattal együtt járó elhasználódástól eltekintve, a Gépjármű a gépjármű birtokának a Bérlőre történő átruházásakor fennálló kitakarított, megtankolt állapotban. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű takarításának elmaradása esetén Bérbeadó további 4.500 Ft, azaz – négyezerötszáz - forintot számol fel.
4.3. A Bérlő fizetési késedelme esetén a gépjármű visszaszolgáltatásáig időarányos bérleti díjat és késedelmi kötbért, a visszaszolgáltatást követően késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke megegyezik a 24 órára fizetendő bérleti díjjal, a késedelembe eséstől számított 24 óráig, ezt követően a napi mértéke a Bérlőre vonatkozó 24 órás bérleti dj kétszerese. Bérbeadó a kötbérről számlát nem köteles kiállítani, tekintettel arra, hogy a kötbér nem minősül ellenértéknek. A pénztartozás késedelmes megfizetése késedelmi kamat felszámítását vonja maga után, amelynek éves mértéke a tartozás 10 %-a.
4.4. A szerződő felek szerződés teljesítésével kapcsolatos jogi viták elbírálására kikötik a Szegedi Járásbíróság
kizárólagos illetékességét.
4.5. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt befolyástól mentesen egységes értelmezés után írták alá.

Kelt: Szeged,
Bérbeadó Bérlő

20 . • A km óra állása. km. Üzemanyag menny.: liter.
Hiányosságok, sérülések:

A bérlő aláírásával igazolja, hogy Ft, azaz forint biztosítékot
vissza kapta.

Bérlő BérbeadóOldal:2/2